Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym i kiedy jest wymagany?

Certyfikat kompetencji zawodowych potwierdza kwalifikacje oraz posiadanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Takim certyfikatem powinna się legitymować przynajmniej jedna z osób fizycznych zarządzających transportem w podmiocie ubiegającym się o uzyskanie licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego.

 

certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym uprawnia do uzyskania:

  • licencji i zezwolenia na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy,
  • licencji spedytora na wykonywanie pośrednictwa w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy.

O obowiązku posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika mówi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1071/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Art. 4 pkt 20 ustawy o transporcie drogowym wskazuje, że certyfikat stanowi dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 

transport drogowy

 

Czy kierowca powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowych?

Mogło by się wydawać, że certyfikatem powinien legitymować się każdy kierowca bezpośrednio odpowiedzialny za transport osób lub rzeczy. W rzeczywistości jednak posiadanie certyfikatu spoczywa na przewoźniku – jedna z osób odpowiedzialna za zarządzanie transportem w firmie powinna zdać egzamin w Instytucie Transportu Samochodowego.

W tym miejscu warto także dodać, że nie każda działalność związana z transportem wymaga certyfikatu. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przewoźnicy podlegają zwolnieniu z obowiązku posiadania certyfikatu  kompetencji zawodowych jeżeli:

  • posiadają pojazd lub pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony i  nie zajmują się przewozem osób.
  • świadczą usługę transportu sanitarnego
  • zajmują się ratownictwem medycznym.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, należy zdać egzamin przeprowadzany przez komisje działające przy Instytucie Transportu Samochodowego. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Gdzie przeprowadzane są egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

Egzaminy organizowane są w wybranych miastach w Polsce. Do egzaminu można przystąpić m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu. Egzaminy są przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS).

Jak wygląda egzamin?

Egzamin  na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części. Każda z nich ma formę pisemną.

Pierwsza część to 64 pytania testowe wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami. Każda poprawna odpowiedź wycenia jest na 1 punkt.

Druga część przybiera formę dwóch zadań praktycznych. W tej części należy wykazać się umiejętnością realnego zastosowania zdobytej wiedzy w rozwiązaniu przedstawionych problematycznych przypadków. Za tę część także można uzyskać maksymalnie 64 punkty.

Na rozwiązanie każdej części przewidziane są dwie godziny. Z każdej części należy uzyskać co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny za cały egzamin wymaga zdobycia co najmniej 60% całościowej liczby punktów (z obu części razem)

Jak najlepiej przygotować się do egzaminu?

Aby przygotować się egzaminu, najlepiej skorzystać z kursów przygotowujących organizowanych przez doświadczone ośrodki szkoleniowe szkoleniowe. Zdobyta w ten sposób wiedza będzie aktualna, a jaj zakres będzie odpowiadał wymogom egzaminu.

Wybieraj tylko sprawdzone podmioty szkoleniowe, posiadające doświadczenie w szkoleniach dla branży transportowej i wykwalifikowaną kadrę. Najlepszym wyznacznikiem jakości prowadzonych szkoleń jest zdawalność egzaminu wśród kursantów.

Na kurs organizowany przez naszą firmę możesz zapisać się tutaj: szkolenie certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Czy istnieje podstawa do zwolnienia z egzaminu?

Podstawą do zwolnienia z egzaminu jest udokumentowanie odpowiedniego wykształcenia.

Zwolnienie z egzaminu pisemnego jest możliwe w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Zwolnienie z części testu pisemnego jest możliwe w przypadku ukończenia studiów, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Zwolnienie w tym wypadku obejmuje część testu z zakresu zgodnego z programem ukończonych studiów.